SOFTVER


FlagSr

InfoLine programi koriste DOS i Windows platformu i prilagođeni su potrebama korisnika različitih delatnosti tj. predstavljalju univerzalno rešenje u svim okruženjima. Razvoj, održavanje i usklađivanje korisničkih programa sa zakonskim propisima je naš stalni radni zadatak, nove verzije programa objavljujemo nekoliko puta godišnje.

Za programe je karakteristično:

 • Pristup podacima zaštićen ličnom lozinkom
 • Korisnik dobija tehničku dokumentaciju – uputstvo za rad
 • Rekonstrukcija baze podataka nakon havarije sistema
 • Izmene u metodologiji (npr. Izmene doprinosa, kontnog plana, kamatnih stopa, stope amortizacije i sl) ne zahtevaju intervencije programera

Za cene pozovite nas!


FlagHu

Szoftvereink DOS és Windows platformokon futnak, és számos vállalati környezetben univerzális megoldást nyújtanak felhasználóink számára. Alkalmazásainkat állandóan frissítjük és fejlesztjük, így biztosítván, hogy mindig megfeleljenek az éppen aktuális törvény szerint előírtaknak.

Szoftvereink általános jellemzői:

 • Az ön vállalatának adatai csak személyes jelszóval érhetőek el
 • A felhasználó technikai dokumentációt kap, melyből elsajűtíthatja a szoftver kezelését
 • Az adatbázis az operációs rendszer összeomlása esetén is helyreállítható
 • A legtöbb alkalmazásbéli módosítást a felhasználó önmaga is elvégezheti (nem igényel beavatkozást a részünkről)

Az árjegyzékért hívjon bennünket!
NAŠE APLIKACIJE:


AOS - Analitička evidencija osnovnih sredstava

Rezultati obrade osnovnih sredstava su:

 • Katalozi osnovnih sredstava
 • Amortizacija osnovnih sredstava
 • Revalorizacija osnovnih sredstava
 • Pretpopisne liste osnovnih sredstava
 • Popisne liste osnovnih sredstava
U toku godine može se raditi predračun amortizacija, a na kraju svake godine prilikom popisa, program će za svako osnovno sredstvo izračunati otpis u bilansnoj i poreskoj evidenciji.


EASY - Knjiga prihoda i rashoda

Ova aplikacija je predviđena za pravna lica koja poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva, omogućuje knjiženja u knjizi prihoda i rashoda i štampanje knjige za proizvoljan period.


DENTI - Program za praćenje pacijenture u stomatološkim ordinacijama

Ovaj porgram je predviđen za praćenje zdravstvenog stanja i medicinskih intervencija pacijenture stomatološke ordinacije, vrši predbeleške pacijenata i daje izveštaj o finansijskim pokazateljima ordinacije.


FAKT - Program za fakturisanje

Iz programa FAKT rade se fakture za izvršene usluge ili za prodate proizvode, na osnovu otpremnice ako se ne koristi automatsko fakturisanje iz veleprodaje, maloprodaje ili evidencije gotovih proizvoda. Iz njega se mogu izdati ponude, avansni računi i konačni računi. Program vodi knjigu izdatih računa tj. evidenciju o obračunatom PDV-u. Ima i mogućnost praćenja naplate pojedinih računa ako se korisnik odluči da evidentira izvode banke. Ako se u preduzeću koristi i program finansijskog knjigovodstva, fakturisanje će se voditi sa kontiranjem, koristeći kontni plan i obračunska mesta definisana u tom programu. Tada će se u proizvoljnim periodima nalozi za knjiženje automatski proslediti u FIPO program.


FINOP - Finansijska operativa

Program FINOP je pomoćno sredstvo za praćenje plaćanja faktura i popunjavanje i štampanje naloga za prenos i vezu sa elektronskom bankom. Program omogućuje formiranje zahteva za plaćanje vezanih za ulazne račune i na osnovu toga forimranje naloga za prenos kao i štampanje liste naloga. Nalog za plaćanje može biti dat ili štampanjem naloga za prenos, ili pripremom podataka za e-bank aplikaciju.


FIPO - Finansijsko knjigovodstvo-glavna knjiga sa analitikom kupaca i dobavljača

Programski paket daje sledeće izveštaje:

 • Kontni plan
 • Dnevnik analitičkog i sintetičkog knjigovodstva
 • Kartice glavne knjige na ekranu i listingu
 • Bruto bilans
 • Zaključni list
 • Bilans uspeha i bilans stanja
 • Katalog poslovnih partnera
 • Kartice kupaca i dobavljača na ekranu i listingu
 • Pregled otvorenih stavaka
 • Popisna lista obaveza i potraživanja
 • Izvod kupaca i dobavljača
 • Potraživanja i obaveze po terminima
 • Automatsko saldiranje i otvaranje početnog stanja

FOKA - Finansijsko knjigovodstvo glavna knjiga

Ovaj program je skraćena “light” verzija FIPO programa i namenjena je za korisnike – manja pravna lica.


KALK -Trgovačke kalkulacije

Program ima sledeće mogućnosti:

 • Sastavljanje kalkulacija za trgovačku robu
 • Štampanje kalkulacija
 • Izveštaj o obračunatom PDV-u
 • Izveštaji za knjiženje BLAPO - Blagajničko poslovanje

Program BLAPO je namenjen automatizaciji vođenja blagajne u preduzećima. Iz programa BLAPO se formiraju Nalozi za naplatu, Nalozi za isplatu i Dnevnici blagajne. Ako se u preduzeću koristi i program finansijskog knjigovodstva, blagajna će se voditi sa kontiranjem, koristeći kontni plan i obračunska mesta definisana u tom programu. Tada će se u proizvoljnim periodima nalozi za knjiženje automatski proslediti u FIPO program. Može se koristiti i za evidenciju bonova za gorivo.


KAMPER -Obračun kamate po konformnoj ili standardnoj metodologiji

Ova aplikacija obezbeđuje obračun kamate po konformnoj i standardnoj metodologiji po ugovorenim ili zakonskim kamatnim stopama i fakturisanje obračunate kamate za zadocnela plaćanja.


KIRKUF - Knjige izlaznih i ulaznih računa

Ova aplikacija omogućuje vođenje i štampanje u PDV periodima sledećih knjiga:

 • Knjige primljenih računa KPR
 • Knjige primljenih računa za date avanse
 • Knjige primljenih dobara od poljoprivrednika
 • Knjige primljenih računa za uvoz dobara
 • Knjige primljenih računa dobavljača republike Crne Gore
 • Knjige izdatih računa KIR
 • Knjige izdatih računa za primljene avanse kupaca
 • Knjige izdatih računa za promet u inostranstvu

MAKI - Materijalno knjigovodstvo, polu i gotovi proizvodi

Programski paket daje sledeće izveštaje:

 • Katalozi materijala
 • Analitički dnevnik
 • Analitičke kartice
 • Radni nalozi
 • Otpremnice- fakture o prodatim gotovim proizvodima
 • Izveštaj o stanju zaliha
 • Izveštaj o inaktiviranim zalihama
 • Izveštaje prema finansijskom knjigovodstvu
 • Knjiga izlaznih računa sa evidencijom obračunatog PDV
 • Pretpopisne liste, obradu popisa, popisne liste, otvaranje početnog stanja

Povezan je sa programima FIPO za finansijsko knjigovodstvo i PIT za pogonsko knjigovodstvo.


OLD - Programski paket za obračun zarada

Aplikacija obezbeđuje:

 • Obračun zarada po učinku i vremenu na osnovu radnih lista, cenovnika radova i opštih akata korisnika
 • Isplatu više akontacija i konačnog obračuna
 • Štampanje spiskova za isplatu različitih sadržaja
 • Štampanje obračunskog lista za svakog radnika
 • Štampanje evidencije o ostvarenim zaradama po radnicima
 • Štampanje platnog spiska, rekapitulacije zarada, specifikacije i statistike
 • Štampanje OD i OPJ obrazaca Štampanje spiskova o obustavama radnika
 • Štampanje naloga za prenos za obustave, poreze i doprinose
 • Doznaka zarada na štedne knjižice i tekuće račune radnika Lični karton radnika, kartice obustava-kredita, obrazac M4
 • Godišnji obračun zarade za poresku prijavu

PIT - Pogonsko knjigovodstvo

Program PIT objedinjuje izveštaje: finansijskog knjigovodstva FIPO; evidencije sirovina i materijala i gotovih proizvoda MAKI; obračuna zarade OLD i evidencije osnovih sredstava AOS - i to na osnovu definisanih ključeva u kontnom planu i odgovarajućih konta mesta i nosilaca troškova. Uz pomoć PIT programa u bilo kom trenutku, moguće je uraditi obračun cene koštanja nosilaca troškova i nezavršene proizvodnje, uz jasan pregled strukture te cene.


POS - Poslovanje maloprodajnih objekata

Program POS je namenjen automatizaciji prodajnih mesta u maloprodajnim objektima. Povezan je sa programom veleprodaja VEP, iz kog dobija podatke o artiklima (šifra, bar-kod, naziv, cena). U toku izdavanja robe, podaci o artiklu se unose pomoću bar-kod čitača ili sa tastature unosom šifre robe, tako da je omogućeno praćenje zaliha u prodavnici po vrsti i količini robe. Prodaja robe se evidentira preko fiskalnog štampača. Zatvaranjem smene program daje finansijski bilans kase. Program omogućuje štampanje fakture pravnim licima, vodi knjigu izdatih računa kao i trgovačku knjigu TK.


TRAMP - Program za otkup poljoprivrednih proizvoda

Prati otkup poljoprivrednih proizvoda (pšenice, kukuruza, suncokreta, ječma) od poljoprivrednih proizvođača. Proizvodi se mogu preuzeti tel-quel ili sa obračunom kvaliteta po propisanom standardu. Prilikom svođenja na Yus kvalitet ili se koriguje otkupna cena ili se preračunava količina proizvoda. Program omogućuje isplatu proizvođača u novcu ili zamenom za druge proizvode (brašno, hleb, ulje, margarin isl). Prilikom isplate štampaju se propisani obrasci: otkupni list, pdv potvrda, spiskovi za isplatu preko banke ili blagajne.


UTOV - Program za praćenje uslužnog tova

Ovaj program je predviđen za praćenje uslušnog tova svinja. Obuhvata ugovaranje tova, otkup prasadi, izdavanje stočne hrane, preuzimanje gotovih tovljenika i isporuku-prodaju tovljenika. Daje korisne izveštaje kao što su: pregled ugovora po dospeću, pregled dospelih neizmirenih ugovora, pregled utroška stočne hrane isl.


VEP - Evidencija robe u veleprodaji

Program VEP je predviđen za vođenje robe u veleprodajnim objektima po prodajnim cenama. Prilikom prijema robe izrađuje se kalkulacija, i po potrebi vrši nivelacija zaliha na poslednju VP cenu. Otpremnica se vezuje za račun ili za maloprodajnu izdatnicu u Vašu prodavnicu. U momentu fakturisanja možete korigovati prodajnu cenu što će dovesti do automatske nivelacije.

Program daje slede će izveštaje:

 • Kataloge i cenovnike robe
 • Lager liste (po grupama proizvoda, do dobavljačima ili proizvođačima isl)
 • Knjiga evidencije prometa roba u usluga - KEPU
 • Knjigu izlaznih računa KIR
 • Izveštaji za knjiženje ili automatski prenos u FIPO
 • Automatski prenos u maloprodajne objekte
 • Izveštaji o prodatim proizvodima po kupcima
 • Pretpopisne liste, obradu popisa i popisne liste

063 77 00 354

063 88 52 158

infoline@eunet.rs

Vesti / Hírek:

Brand2 - hp - Brand1